Vedtægt

Foreningen

§ 1

Foreningens navn er Speaker- og Indlæserforeningen. Foreningen har sit hjemsted i København.

 

Formål

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige interesser, herunder afslutning af overenskomster med arbejdsgivere og brugere af indspillet materiale om medlemmers vederlag og arbejdsvilkår.

 

Medlemskab

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der mod betaling indtaler lydbøger, lydaviser, fagtekster, o.lign., kommercielle redaktionelle tekster og dubbing.

 

Overenskomst

§ 4

Medlemmerne må kun påtage sig indlæsnings-, speakerarbejde og dubbing, i overensstemmelse med gældende overenskomster og kollegiale aftaler på området, herunder honorering i henhold til gældende minimumssatser. Overtrædelse kan medføre eksklusion jf. §5 stk. 2

 

Udmeldelse

§ 5

Stk. 1

Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til Speaker- og Indlæserforeningen.

Stk. 2

Eksklusion kan ske hvis et medlem trods skriftlig opfordring til at betale er i restance med mere end 10 uger eller hvis et medlem åbenbart forhandler imod foreningens love eller lovlige bestyrelses stemmer.

 

Generalforsamling

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 7

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, og afholdes én gang årligt, senest d. 30 juni.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes med ordinært varsel, når bestyrelsen, jf. § 7 eller 1/4 af medlemmerne ønsker det, og indkaldelse sker senest 2 uger efter at ønske herom er fremsat. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at indkaldelsen er sendt ud.

§ 9

Stk. 1

Medlemmer, der har betalt seneste kontingent-opkrævning har stemmeret.

Stk. 2

Et fraværende medlem kan stemme ved at give skriftlig fuldmagt til et fremmødt medlem.

 

Vedtægtsændringer

§ 10 stk 1

Ændringer i eller tilføjelser til disse vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Stk. 2

Ændringsforslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3

Medlemmerne skal modtage ændringsforslag til vedtægter pr. Mail eller post senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Kontingent

§ 11

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

 

Valg

§ 12

Bestyrelsen består af fem medlemmer og højst fem suppleanter. Generalforsamlingen vælger i ulige år tre bestyrelsesmedlemmer, i lige år to bestyrelsesmedlemmer. Opstillingsberettigede er medlemmer med mindst ét års betalt medlemskab af foreningen. Suppleanter har fuld møde- og taleret. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert pas generalforsamling med hhv. formand, næstformand og kasserer.

Revisor og højst fem suppleanter vælges hvert år.

Afstemningen kan foregå skriftligt.

Genvalg kan finde sted.

Valget af suppleanter sker i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer, sådan at de op til fem suppleantposter besættes af de kandidater der har de højeste stemmetal, efter at de ledige bestyrelsesposter er besat.

Suppleanter indtræder som fuldt medlem af bestyrelsen, hvis der opstår behov for det inden for valgperioden.

 

Bestyrelsesarbejde

§ 13

Formanden sammen med mindst ét medlem af bestyrelsen tegner foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.

§ 14

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og to andre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter ved sin tiltræden en forretningsorden for sin virksomhed. Det skal dog til stadighed være gældende, hvis ikke andet fremgår af foreningens love, at afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, samt at formandens, respektive næstformandens, stemme ved stemmelighed er udslagsgivende.

§ 16

For deltagelse i bestyrelsesmøder og udvalgsmøder oppebærer de fremmødte en mødegodtgørelse fastsat af bestyrelsen, dog maximalt svarende til den for offentlige udvalg og kommissioner til enhver tid gældende mødegodtgørelse.

 

Urafstemninger

§ 17

Bestyrelsen eller generalforsamlingen eller 1/4 af medlemmerne kan sende forslag til urafstemning.

 

Opløsning

§ 18

Foreningens opløsning kan kun vedtages ved urafstemning. Det bestemmes ligeledes ved urafstemning, hvorledes foreningens midler i så fald skal anvendes.

Vedtaget den 19. marts 1978 med senere ændringer vedtaget ved urafstemning den 24 april 1985, ved den ekstraordinære generalforsamling den 16 maj 1995, ved ordinær generalforsamling den 26 januar 1997, ved urafstemning den 1 maj 1997, ved ordinær generalforsamling den 2 marts 2008, ved ordinær generalforsamling 1 marts 2009, ved ordinær generalforsamling 28 februar 2010, ved ordinær generalforsamling 2011 og ved ordinær generalforsamling 25.5.2016.

da_DK